Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Seznam | Zpět

Betlém z minoritního kostela Sv.Janů

Brno, Minoritská 1

WWW: brno.minorite.cz/

Konvent řádu minoritů v Brně byl založen již roku 1230. V roce 1257 byl kostel vysvěcen, ale v následujících desetiletích několikrát podlehl zhoubnému požáru. Roku 1320 byl posvěcen presbytář kostela a do konce 14. stol. byl jižně od kostela dokončen konvent s rajským dvorem a ambity.
Po husitských válkách byl areál průběžně zvelebován, o čem svědčí i dochované pozdně gotické fresky z roku 1504. Reformace v 16.století způsobila materiální i duchovní úpadek kláštera. Během třicetileté války byly budovy kláštera poškozeny. V polovině 17.stol. žili v klášteře jen 4 řeholníci, ale klášter se pomalu vzpamatovával a menší bratři si postupně získávali přízeň obyvatelstva.
Na počátku 18. století byla zahájena velká přestavba celého komplexu pod vedením stavitele Mořice Grimma. Byla zahájena stavba loretánské kaple v prostoru bývalého hřbitova, následovala stavba ambitů s bočními kaplemi a se Svatými schody. Takto postupně vznikl unikátní klášterní a sakrální komplex skládající se ze tří nádvoří a tří kostelů pod jednou střechou. Brněnský konvent vzkvétal; jeho rozvoj přibrzdily sice josefínské reformy, ale konvent nebyl zrušen.
V letech 1807-1840 sídlil v konvent i řádový filosofický ústav. Klášterní knihovna obsahovala více než 10 000 svazků a byla zřízena i malá observatoř. Za první republiky žilo v klášteře 7 řeholníků. Nacistickou okupaci minoritský areál sice přežil, ale na konci války byl poškozen bombardováním. Přestože roku 1950 zabral klášter komunistický režim, i nadále jej spravovali minorité.
Po pádu komunismu se však menší bratři znovu ujali svého kláštera. Minorité jako jediný řád ve městě působí na stejném místě již téměř 800 let.

Betlém
Historie: Betlém u minoritů začal vznikat brzo po 2. světové válce. Na žádost P. Škrdlíka vyřezal brněnský sochař a řezbář Jaroslav Vaněk v roce 1946 jesličky (byly bohužel odcizeny). V dalším roce přibyla socha Panny Marie a svatého Josefa a v roce 1948 byla vyřezána stáj a základní sestava kolem jesliček. V roce 1949 přibyl první ze Tří králů a pan Vaněk postupně vyřezával další figurky, mezi nimiž se objevují i postavy dvou chlapců, ve kterých řezbář znázornil své syny. Zvláštností betlému je figurka P. Škrdlíka, díky jehož podpoře a dlouholeté spolupráci s panem Vaňkem mohl tento betlém vzniknout.
Popis: Betlém má takřka 20 metrů dlouhý podstavec, na jeho ohradě jsou reliéfy navštívení, obřezání, obětování a útěk do Egypta. Figury jsou z lipového dřeva, o velikosti 0,5 – 1 m, poslední z nich přibyla roku 1990 před autorovou smrtí a představuje sv. Anežku Českou. V roce 2012 betlém zrestauroval pan Zdeněk Mauer.

Řezbář vyřezal nejprve jesličky a postupně Panu Marii a sv.Josefa, v roce 1948 stáj a základní sestavu. V roce 1949 přibyl první ze tří králů a postupně další figury. Zvláštností jsou postavy dvou řezbářových synů jako malých chlapců a figura P.Škrdlíka, díky němuž mohl betlém vzniknout. Na podstavci, skoro 20 cm dlouhém, jsou reliéfy Navštívení Panny Marie, Obřezání Páně, Obětování a Útěku do Egypta. Figurky z lipového dřeva jsou vysoké od 50 do 100cm. Poslední, kterou vyřezal před svou smrtí, je sv. Anežka Česká.

(Milan Zábranský, Putování za betlémy, 2014 Grada)Kostel sv. Janů Vchod do kostela Interiér kostela Minoritský betlém Pravá část betlému Pravá část betlému
Kostel sv.Janů Vchod do kostela Interiér kostela Minoritský betlém Pravá část Svatá rodina

Kostel sv. Janů Fara Interiér kostela Svatá rodina Stařec Pastýř
Kostel sv.Janů Fara Interiér kostela Svatá rodina Stařec Pastýř


© 2018 Vladimír Plecháč, GComp