Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Historické betlémy 11-20

Historický betlém č. 11 - Papírový vystřihovací betlém
Podkladem pro vydání archů se stal starý dřevěný barvený betlém ze soukromé sbírky, který pochází z pohraničí, stáří betlému cca 70 let. Sestava obsahuje tři desítky figur, 9 ovcí a 2 psy. Mezi figurami jsou započítané i dvě skupiny andělů, z nichž jedni nesou nápis: Narodil se lidu spasitel. Další zajímavou figurou je ležící pastýř, před nímž se zjevil anděl s píšťalou. Kůň, velbloud i slon mají každý vlastní doprovod. Přibližná výška stojící lidské figurky - do 7 cm. Vzadu na skalách se nachází figurky výrazně menší. Některé z postav (4 andělé a jedna skupina andílků) jsou prací patrně jiného autora. V roce 2013 byly figurky umístěny do nové dřevěné skříňky, ve které je vytvořen terén a skály.
Výtisk obsahuje 2 archy, materiál 250 g matná křída, formát archu 483 x 330 mm.

Historický betlém č. 12 - z Pasek nad Jizerou
Základem se stal starý barevný dřevěný betlém ze soukromé sbírky. Betlém pochází z pohraničí a originál vznikl pravděpodobně ve 40.letech 20.století. V betlému jsou tři desítky figur, obce a dva psi. Dvě skupiny andělů: z nichž jedna nese nápis: "Narodil se lidu Spasitel". Pro pozadí je k dispozici několik menších figurek.
Výtisk obsahuje dva archy velikosti 483 x 330 mm.

Historický betlém č. 13 - z Novopacka, Antonín Šír
Antonín Šír-rodák z Levínské Olešnice (* 1906, + 1973). Věnoval se především tvorbě dřevěných vyřezávaných betlémů. Z jeho pozůstalosti se dochoval i šsešit s kresbami a náčrty figurek. Některé z nich jsou jistě jeho nápadem, další byly bezpochyby inspirovány předlohou. Tento takřka kompletní betlémový soubor z kreseb a náčrtů byl doplněn o chybějící kresby: ovce, oslík s volkem, palmy a stájku, které jsou dotvořeny dodatečně podle skutečné dřevořezby Antonína Šíra. Černobílé provedení kresby je vhodné pro další libovolné barevné dotvoření dle vlastní fantazie. Ukázkový betlém kolorovala paní Libuška Karasová.
Výtisk obsahuje 6 archů formátu 483 x 330 mm.

Historický betlém č. 14 - Papírový betlém
Podkladem pro vydání archů s betlémem se stal velký prostorový betlém z papírmaršé (rozmixovaná papírová hmota se natlačila do formy... viz časopis Betlémy a betlémáři č. 9). Zajímavostí je výška figur, běžněji byly z této hmoty vyráběny figurky podstatně menší. Zde jsou však vzhledem k možnostem archu pochopitelně zmenšeny. U originálu jsou výšky stojících lidských postav kolem 50 cm! Ležící velbloud 30 cm a slon 55 cm. Figury byly vzhledem ke svému stáří velmi křehké a místy i dosti poškozené. Proto byly zevnitř vylity tenkou vrstvou sádry, která je zpevnila. Z hlavních figur chyběl Ježíšek, ten je však doplněn historickou dřevořezbou z Tyrol (Rakousko), pocházející zhruba ze stejné doby jako ostatní figury, tj. z období před rokem 1900.
Výtisk obsahuje 2 archy, materiál 250 g matná křída, formát archu 483 x 330 mm.

Historický betlém č. 15 - Papírový betlém, Ondřej Harlas
Betlém pochází ze soukromé sbírky, vytvořil jej český malíři a ilustrátor Ondřej Harlas (* 3.4.1884-Praha, + 6.1.1933-Praha).
V originálním provedení mají výšky stojících papírových figurek lidských postav přibližně 6 cm. Zajímavostí je četný doprovod králů-nosiči a vojáci, taktéž i ne zcela časté umístění ve zbořenině Davidova chrámů. Původní Svatá Rodina se nedochovala, proto byla doplněna ve stylu ostatních postav. Na 3.archu jsou přidány kresby rostlin a stromů, jejichž jejichž majitel byl odborný učitel Anton Pius Ulbrich * 1874-Fukov (Zdroj: Šluknovské noviny, č. 12/2000. Dále viz Betlémy a betlemáři Šluknovského výběžku, Hans Bergman, r.2000, s.62.), který roku 1913 založil ve Šluknově „Spolek betlémářů a místního umění“. Jedná se o torzo papírových stromů a keřů, které byly nalezeny v podlaze domu, proto také jejich původní stav nebyl pro reprodukci zcela ideální. Nejvíce poškozená místa byla opravena. Autor této vegetace dle podpisu na zadní straně je malíř Kindermann (Eduard Kindermann z Jiříkova, * 30.10.1867) autor města stáje a zřícenin pro betlém v Loretě v Rumburku...
Výtisk obsahuje 3 archy, materiál 250 g matná křída, formát archu 483 x 330 mm.

Historický betlém č. 16 - z Liberecka
Jakob Ginzel (1792-1862), akademicky vzdělaný malíř a významný liberecký portrétista, se zapsal nesmazatelně do vývoje libereckého betlemářství. Tvorba zdejších lidových malířů, jež byla do té doby základem tzv. soukenických, zpravidla pohyblivých betlémů, plných místního koloritu a žánrových výjevů, ustoupila pod jeho vlivem v pojetí betlémů biblickoromantickému směru, prosazovanému nazarény. Přesto i Ginzelovy betlémy předváděly v pohybu biblické scény. Byly vybaveny architekturou, kterou zhotovoval jeho bratr Franz, truhlář.
Z rozsáhlé Ginzelovy tvorby se dochovaly ve sbírce Severočeského muzea v Liberci dva betlémy (s figurami lidí, zvířat a rostlin, ale bez architektonických prvků).
S výjimkou anděla Gloria pocházejí všechny figury vydaných jesličkových archů z betléma, který vlastnil liberecký soukenický mistr Karl Rohn. Jeho monogram C. R. je napsán na zadní straně figury sv. Rodiny, kde se nachází i letopočet zakoupení betlému r. 1862. Figury jsou malované olejem (některé stromy temperou) na lepence, která je u předních figur podlepena dalšími vrstvami lepenky až do tloušťky 3 mm. Nejvyšší z nich je Strom života - palma, ovinutá rozkvetlým svlačcem - dosahující výšky 102,5 cm.

Historický betlém č. 17 - Papírový betlém z Hrádku nad Nisou
Původní papírový ručně malovaný betlém, který se stal předlohou pro tuto tištěnou verzi pochází ze soukromé sbírky. Dle informací majitele pochází z Hrádku nad Nisou, s touto lokalizací byl prezentován i na výstavách. O jeho předešlé historii se více již neví. Některé figury jsou provedeny malbou temperové barvy na kartonu. Dle provedení kresby je patrné, že se jedná o práci více autorů.
Výtisk obsahuje 4 archy, materiál 250 g matná křída, formát archu 483 x 330 mm.

Historický betlém č. 18 - Historické perníkovky včetně betlému
Staré tištěné obrázky, které se používaly ke zdobení perníku, na který se lepily bílkem. Okraje se případně zazdobily. Původní obrázky byly tlačené a vysekané. Držely při sobě jen na malém proužku papíru, který při použití stačilo roztrhnout. Zde jsou však obrázky bez výseku a vytlačení. (Určeno pro dekoraci a sběratelské účely, nikoliv ke konzumaci.) Soubor obsahuje velkou perníkovku betlému, Svatou Rodinu, andělíčky a další i nevánoční motivy. Na třetím dodatečně vydaném archu se nachází osm motivů jesliček.
Výtisk obsahuje 3 archy, materiál 250 g matná křída, formát archu 483 x 330 mm.

Historický betlém č. 19 - z Jiřetína pod Jedlovou
Deskový betlém se třemi plátny byl stavěn na oltáři v kostele a průběžně obměňován. Zpráva o betlému ve farní kronice se váže k roku 1757. Vzhledem k jeho stáři byl jistě opravován včetně malby, což je patrné i dle sytosti barev. Zvěstování Panně Marii, Narození Páně a Klanění Pastýřů a Příchod Tří Králů jsou zachyceny v tomto výtisku. Figury a 3 plátna jsou zde na nejvíce poškozených místech zaretušována. (Nejvyšší z těchto figur má necelé 2 metry, výška bočních pláten je 3,96 m.) V daleko horším stavu nežli malba, jsou dřevěné desky a především velká plátna, která by si zasloužila odbornou opravu. Betlém byl prohlášen za Národní kulturní památku, ale na opravu stále čeká. Původní betlém dále obsahuje i scény Ukřižování, kde pod ukřižovaným stojí Marie a Jan. Dále i boky s malbou kamene - Boží Hrob a klečící Marii Magdalénu. Detailnější popis k historii a možným tvůrcům betlému nastínil pan Jan Štika, který svůj článek "Starý kostelní betlém v Jiřetíně pod Jedlovou" publikovaný v časopise Děčínské vlastivědné zprávy (č. 1, r. 2007, ročník XVII, s. 3 až 16).
Výtisk obsahuje 3 archy, materiál 250 g matná křída, formát archu 483 x 330 mm.

Historický betlém č. 20 - Liewehrův z Liberce
Původní betlém, který se stal podkladem pro tyto archy, pochází ze sbírek Severočeského muzea v Liberci. Jedná se o malbu olejem a temperou na lepence z 80. let 19. století libereckého malíře Liewehra. Malíř betlémových figur s příjmením Liewehr byl jedním z nejnadanějších napodobitelů malby libereckého malíře Jakoba Ginzela (viz Historický papírový betlém objed. č. 16). Měl domov a dílnu v libereckém hostinci "U zlaté koule". Na figurách jsou vyznačeny letopočty 1886 až 1889 a právě v těchto letech v uvedeném hostinci bydlel malíř pokojů Eduard Liewehr (jeho data narození a úmrtí nejsou zatím známa). Větší část původního souboru tvořily stromy a keře, z nichž byl učiněn výběr. Figury postav a zvířat jsou takřka všechny, kromě více poškozeného anděla (podobnému jako na prvním archu) a býka.
Výtisk obsahuje 4 archy, materiál 250 g matná křída, formát archu 483 x 330 mm.

HB 11-Papírový vystřihovací betlém HB 12-Pasek nad Jizerou HB 13-z Novopacka, Šír HB 14-Papírový betlém HB 15-Papírový betlém, Ondřej Harlas HB 16-Betlém z Liberecka, Ginzel HB 17-Papírový betlém z Hrádku nad Nisou HB 18-Perníkovky,betlém
HB 11-z Liberecka (2013) (K) HB 12-z Pasek (2013) (K) HB 13-z Novopacka, Šír (K) HB 14-Papírový betlém (K) HB 15-Papírový betlém (K) HB 16-z Liberecka, Ginzel HB 17-z Hrádku n.Nisou (K) HB 18-Perníkovky,betlém (K)
HB 11-Papírový vystřihovací betlém-arch HB 12-z Pasek nad Jizerou-arch HB 13-z Novopacka, Šír-arch HB 14-Papírový betlém-arch HB 15-Papírový betlém, Ondřej Harlas-arch HB 16-Papírový betlém-arch HB 17-Papírový betlém z Hrádku nad Nisou-arch HB 18-Perníkovky,betlém
HB 11-z Liberecka-arch HB 12-z Pasek n.J.-arch HB 13-z Novopacka-arch HB 14-Papírový betlém-arch HB 14-Papírový betlém-arch HB 16-Papírový betlém-arch HB 17-z Hrádku n.N.-arch HB 18-Perníkovky-arch
HB 19-Deskový betlém z Jiřetína pod Jedlovou HB 20-Liewehrův z Liberce
HB 19-z Jiřetína p.J. (Karas) HB 20-Liewehrův z Liberce
HB 19-Deskový betlém z Jiřetína pod Jedlovou HB 20-Liewehrův z Liberce-arch
HB 19-z Jiřetína p.J.-arch HB 20-Liewehrův z Lib.-arch


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp