Vánoèní betlémy

Tradice jeslièek    Èeské papírové betlémy    Zahranièní papírové betlémy    Autoøi papírových betlémù    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémù  

titulek titulek titulek

Zpìt

Nìmecké papírové betlémy 19.století


Anbetung der Hirten Anbetung der Koenige Weilheimer Papierkrippe Weilheimer Papierkrippe-Anbetung der Hirten Augsburger krippe Weihnachtkrippe Papierkrippe, Huber Anbetung drei Koenige Papierkrippe, Schumacher
Anbetung Hirten (Augsburg) Anbetung Könige (Augsburg) Weilheimer Hirten (1721) (K) Weilheimer Könige (1721) (K) Augsbuger krippe (1750) (K) Weihnachtkrippe (Augsburg) Huber Papierkrippe (1826) (K) Anbetung Koenige (1850) (K) Papierkrippe, Schumacher
Anbetung der Hirten-arch Anbetung der Koenige-arch Weilheimer Papierkrippe-arch Anbetung der Hirten-arch Augsburger krippe-arch Weihnachtkrippe I Papierkrippe, Huber-arch Anbetung drei Koenige Papierkrippe, Schumacher-arch
Anbetung der Hirten-arch Anbetung der Könige-arch Weilheimer krippe-arch Anbetung der Hirten-arch Augsbueer krippe-èb arch Weihnachtkrippe-èb-arch Huber Papierkrippe-arch Anbetung drei Koenige-arch Papierkrippe, Schumacher-arch

betlém se sloupy (Rohrbach) betlém s pyramidou (Rohrbach) betlém s kašnou (Rohrbach) Geburt Christi, Engel Die Geburt Christi Die Geburt Christi, Kühn Papierkrippe, Zwinck (Oberamegau) Krippel Bilder 565 Neue KrippelBilder
betlém se sloupy (Rohrbach) (K) b. s pyramidou (Rohrbach) (K) betlém s kašnou (Rohrbach) (K) Geburt Christi (1875) Die Geburt Christi (K) Geburt Christi, Gustav Kühn Papierkrippe (Oberamegau) Krippel Bilder No 565 (K) Neue KrippelBilder (K)
betlém se sloupy-arch betlém s pyramidou-arch betlém s kašnou-arch Geburt Christi, Engel-arch Die Geburt Christi-arch Die Geburt Christi, Kühn Papierkrippe, Zwinck (Oberamegau)-arch Krippel Bilder 565-arch Neue KrippelBilder-arch
betlém se sloupy-arch betlém s pyramidou-arch betlém s kašnou-arch Geburt Christi, Engel-arch Die Geburt Christi-arch Geburt Christi-arch Papierkrippe, Zwinck-arch Krippel Bilder No 565-arch Neue KrippelBilder-arch

Krippel Bilder 566 Krippel Bilder 567 Krippel Bilder 1551 Krippel Bilder 1577 Krippel Bilder 1587 Krippel Bilder 1735 Krippel Bilder 1743 Krippel Bilder 1818 Krippel Bilder 1893
Krippel Bilder No 566 (K) Krippel Bilder No 567 (K) Krippel Bilder No 1551 (K) Krippel Bilder No 1577 (K) Krippel Bilder No 1587 (K) Krippel Bilder No 1735 (K) Krippel Bilder No 1743 (K) Krippel Bilder No 1818 (K) Krippel Bilder No 1893 (K)
Krippel Bilder 566-arch Krippel Bilder 567-arch Krippel Bilder 1551-arch Krippel Bilder 1577-arch Krippel Bilder 1587-arch Krippel Bilder 1735-arch Krippel Bilder 1743-arch Krippel Bilder 1818-arch Krippel Bilder 1893-arch
Krippel Bilder No 566-arch Krippel Bilder No 567-arch Krippel Bilder No 1551-arch Krippel Bilder No 1577-arch Krippel Bilder No 1587-arch Krippel Bilder No 1735-arch Krippel Bilder No 1743-arch Krippel Bilder No 1818-arch Krippel Bilder No 1893-arch

Krippel Bilder 2124 Krippel Bilder 2383 Krippel Bilder 2385 Krippel Bilder 2405 Krippel Bilder 3434 Krippel Bilder 4532 Krippel Bilder 4557 Krippel Bilder 5175 Krippel Bilder 5633
Krippel Bilder No 2124 (K) Krippel Bilder No 2383 (K) Krippel Bilder No 2385 (K) Krippel Bilder No 2405 (K) Krippel Bilder No 3434 (K) Krippel Bilder No 4532 (K) Krippel Bilder No 4557 (K) Krippel Bilder No 5175 (K) Krippel Bilder No 5633 (K)
Krippel Bilder 2124-arch Krippel Bilder 2383-arch Krippel Bilder 2385-arch Krippel Bilder 2405-arch Krippel Bilder 3434-arch Krippel Bilder 4532-arch Krippel Bilder 4557-arch Krippel Bilder 5175-arch Krippel Bilder 5633-arch
Krippel Bilder No 2124-arch Krippel Bilder No 2383-arch Krippel Bilder No 2385-arch Krippel Bilder No 2405-arch Krippel Bilder No 3434-arch Krippel Bilder No 4532-arch Krippel Bilder No 4557-arch Krippel Bilder No 5175-arch Krippel Bilder No 5633-arch

Alte krippe-01 Alte krippe-02 Alte krippe-03 Alte krippe-04 Alte krippe-05 Alte krippe-06 Alte krippe-07 Alte krippe-08 Alte krippe-09
Ausschenidenkrippe 01-No 10 Ausschenidenkrippe 02-No 33 Ausschenidenkrippe 03-No 284 Ausschenidenkrippe 04-No 360 Ausschenidenkrippe 05-No 464 Ausschenidenkrippe 06-No 467 Ausschenidenkrippe 07-No 504 Ausschenidenkrippe 08-No 478 Ausschenidenkrippe 09-No 1009
Alte krippe-01-arch Alte krippe-02-arch Alte krippe-03-arch Alte krippe-04-arch Alte krippe-05-arch Alte krippe-06-arch Alte krippe-07-arch Alte krippe-08-arch Alte krippe-09-arch
Alte krippe 01-arch Alte krippe 02-arch Alte krippe 03-arch Alte krippe 04-arch Alte krippe 05-arch Alte krippe 06-arch Alte krippe 07-arch Alte krippe 08-arch Alte krippe 09-arch

Alte krippe-10 Alte krippe-11 Alte krippe-12 Alte krippe-13 Alte krippe-14 Alte krippe-15 Alte krippe-16 Wald krippe Hänge krippe-arch
Ausschenidenkrippe 10-No 866 Ausschenidenkrippe 11-No 1029 Ausschenidenkrippe 12-No 1115 Ausschenidenkrippe 13-No 2016 Ausschenidenkrippe 14 Ausschenidenkrippe 15-No 1030 Ausschenidenkrippe 16 Wald krippe (1880) (K) Hänge krippe (reprint) (K)
Alte krippe-10-arch Alte krippe-11-arch Alte krippe-12-arch Alte krippe-13-arch Alte krippe-14-arch Alte krippe-15-arch Alte krippe-16-arch Wald krippe-arch Hänge krippe-arch
Alte krippe 10-arch Alte krippe 11-arch Alte krippe 12-arch Alte krippe 13-arch Alte krippe 14-arch Alte krippe 15-arch Alte krippe 16-arch Wald krippe-arch Hänge krippe (reprint)-arch

Neurupin krippe No 256 Neurupin krippe No 1376 (Drei könige) Neurupin krippe No 2431 Neurupin krippe No 2383 Neurupin krippe No 5634 Neurupin krippe No 5692 (reprint ÈR) Neurupin krippe No 8259 (Geburt Christi) Neurupin krippe No 9123 Neurupin krippe No 9125
Neurupin kp No 255 (K) Neurupin kp No 1376 (1850) Neurupin kp No 2431 (1846) Neurupin kp No 2383 (1850) Neurupin kp No 5634 Neurupin kp No 5692 (repr ÈR) Neurupin kp No 8259 Neurupin kp No 9123 Neurupin kp No 9125
Neurupin krippe No 256-arch Neurupin krippe No 1376-arch Neurupin krippe No 2431-arch Neurupin krippe No 2383-arch Neurupin krippe No 5634-arch Neurupin krippe No 5692-arch Neurupin krippe No 8259-arch Neurupin krippe No 9123-arch Neurupin krippe No 9125-arch
Neurupin kp No 255-arch Neurupin kp No 1376-arch Neurupin kp No 2431-arch Neurupin kp No 2383-arch Neurupin kp No 5634-arch Neurupin kp No 5692-arch Neurupin kp No 8259-arch Neurupin kp No 9123-arch Neurupin kp No 9125-arch

Modellierbögen 220 Modellierbögen 228 Modellierbögen 392 Modellier karton 504 Modellierbögen 746 Modellierbögen 1031 Modellierbögen 1068 Modellierbögen 1069 Modellierbögen 1090
Modellierbögen No 220 Modellierbögen No 228 (K) Modellierbögen No 392 Modellierbögen No 504 (K) Modellierbögen No 746 Modellierbögen No 1031 Modellierbögen No 1068 Modellierbögen No 1069 Modellierbögen No 1090
Modellierbögen 220 Modellierbögen 228 Modellierbögen 392 Modellier karton 504 Modellierbögen 746 Modellierbögen 1031 Modellierbögen 1068 Modellierbögen 1068 Modellierbögen 1090
Modellierbögen No 220-arch Modellierbögen No 228-arch Modellierbögen No 392-arch Modellierbögen No 504-arch Modellierbögen No 746-arch Modellierbögen No 1031-arch Modellierbögen No 1068-arch Modellierbögen No 1069-arch Modellierbögen No 1090-arch

Bayerische muzeum No 320 Bayerische muzeum No 321 Bayerische muzeum No 322 Bayerische muzeum No 323 Bayerische muzeum No 324 Bayerische muzeum No 327 Bayerische muzeum No 328 Bayerische muzeum No 329 Bayerische muzeum No 330
Bayerische muzeum No 320 Bayerische muzeum No 321 Bayerische muzeum No 322 Bayerische muzeum No 323 Bayerische muzeum No 324 Bayerische muzeum No 327 Bayerische muzeum No 328 Bayerische muzeum No 329 Bayerische muzeum No 330
Bayerische muzeum No 320 Bayerische muzeum No 321 Bayerische muzeum No 322 Bayerische muzeum No 323 Bayerische muzeum No 324 Bayerische muzeum No 327 Bayerische muzeum No 328 Bayerische muzeum No 329 Bayerische muzeum No 330
Bayerische muzeum No 320-arch Bayerische muzeum No 321-arch Bayerische muzeum No 322-arch Bayerische muzeum No 323-arch Bayerische muzeum No 324-arch Bayerische muzeum No 327-arch Bayerische muzeum No 328-arch Bayerische muzeum No 329-arch Bayerische muzeum No 330-arch

Bayerische muzeum No 338 Bayerische muzeum No 1483 Bayerische muzeum No 1763 Bayerische muzeum No 1764 Modellierbögen xxxii Modellierbögen 01 Modellierbögen 02 Modellierbögen 03 Modellierbögen 1105
Bayerische muzeum No 338 Bayerische muzeum No 1483 Bayerische muzeum No 1763 Bayerische muzeum No 1764 Modellierbögen xxxii Modellierbögen 01 Modellierbögen 02 Modellierbögen 03 Modellierbögen No 1105
Modellierbögen 338 Bayerische muzeum No 1483 Bayerische muzeum No 1763 Bayerische muzeum No 1764 Modellierbögen xxxii Modellierbögen 01 Modellierbögen 02 Modellierbögen 03 Modellierbögen 1105
Bayerische krippe No338-arch Bayerische krippe No1483-arch Bayerische krippe No1763-arch Bayerische krippe No1764-arch Modellierbögen xxxii-arch Modellierbögen 01-arch Modellierbögen 02-arch Modellierbögen 03-arch Modellierbögen No 1105-arch

Portico krippe Portico krippe Alte krippe Alte krippe popup
Portico krippe (1890) Portico krippe (1890) (K) Alte krippe (1890) (K) Alte krippe popup
Portico krippe-arch Portico krippe-arch Alte krippe Alte krippe popup
Portico krippe-arch Portico krippe-arch Alte krippe (reprint)-arch Alte krippe popup-arch


© 2020 Vladimír Plecháè, GComp